Nieuws over de BrinQ

Startbijeenkomst 'Uitvoeringsplan BrinQ'

29/05/2018

Nu in maart 2018 de visie op de openbare ruimte is vastgesteld door de gemeenteraad is het tijd om uitvoering te geven aan de visie. Om de belangenorganisaties te informeren over de voortgang en de plannen voor deze uitvoering hebben de gemeente Westerveld en BTL Advies op dinsdag 22 mei 2018 een startbijeenkomst gehouden. Ruim veertig vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties waren hierbij aanwezig. Lees hier het volledige verslag van deze avond. 

Informatiebijeenkomst over het vervolg van BrinQ

10/05/2018

Na het vaststellen van de visie wordt een volgende stap gezet: ‘de visie moet worden vertaald naar concrete plannen’ en dit willen wij ook samen met u doen. Uw input is hierbij van belang en wij willen net als bij het opstellen van de visie per dorpscluster hieraan invulling geven (Vledder, Havelte, Dwingeloo en Diever).

 

Voordat wij deze bijeenkomsten gaan inplannen willen wij ons goed voorbereiden en vernemen wij graag van u of u kunt instemman met het door ons uitgewerkt plan van aanpak. Hierover willen wij u graag centraal informeren tijden een gezamenlijke informatieavond voor alle vertegenwoordigers (en nieuwe vertegenwoordigers) van het BrinQ project.

 

Datum, tijd en plaats

De informatieavond is op dinsdag 22 mei 2018 in de kantine van het gemeentehuis in Diever aanvang 19.30 uur.

 

Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Deze avond kunt u zich ook aanmelden voor een van de vier werkgroepen.

Visie op de openbare ruimte vastgesteld

06/03/2018

De gemeenteraad van Westerveld heeft op dinsdag 6 maart 2018 de ‘Visie op de openbare ruimte’ vastgesteld. Deze visie is de leidraad voor de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Westerveld.

Bij het opstellen stond het betrekken van de gebruikers van de openbare ruimte centraal. Om dit mogelijk te maken is het project BrinQ opgestart. Hierbij heeft een groep van ruim 50 inwoners die elk een achterban vertegenwoordigden actief meegedacht over hun ideale openbare ruimte. Ook hebben ruim 900 inwoners hun mening gegeven over de openbare ruimte door het invullen van een enquête.

Uit het project BrinQ blijkt dat de inwoners vooral waarde hechten aan een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en toegankelijk is. Daarnaast hecht men veel waarde aan de bijzondere natuur en historie in de gemeente en vindt men het belangrijk dat in de openbare ruimte voldoende mogelijkheden zijn om actief bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. Dit is verwoord in een beeldend visiedocument en een kort filmpje.

Hoe verder

De visie is de kapstok voor het beleid van alle disciplines in de openbare ruimte: water, groen, riolering, verkeer et cetera. Daarnaast gaat de gemeente aan de hand van de visie een plan maken waarin staat welk beheer op welke plek wordt uitgevoerd: dat hoeft niet overal hetzelfde te zijn maar juist met accenten op basis van deze visie.

De verdere uitvoering van de visie op de openbare ruimte wordt op dorpse schaal opgepakt met inwoners en belangenverenigingen in Westerveld.

Eindconcept van de visie op de openbare ruimte gereed

05/12/2017

De conceptvisie is in oktober 2017 voorgelegd aan de belangengroepen om te checken of de juiste informatie is vastgelegd. Naar aanleiding van de opmerkingen is deze visie op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen vindt u in het participatiedossier. Nu zal de eindconcept visie worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Westerveld. Hen wordt gevraagd de visie van de inwoners en belangenorganisaties over te nemen als uitgangspunt voor het beleid met betrekking tot de openbare ruimte. Naar verwachting zal de besluitvorming 8 tot 10 weken in beslag nemen.

Concept visie op de openbare ruimte gepresenteerd

30/10/2017

Maandag 30 oktober 2017 is de conceptvisie op de openbare ruimte gepresenteerd aan ruim 40 geïnteresseerden. De presentatie vond plaats in de Veldkei in Havelte. Na de toelichting op de visie kregen de aanwezigen ruimschoots de tijd om hun reactie te geven op de visie. Deze reacties zullen worden meegenomen bij het definitief maken van het visiedocument. Dit visiedocument zal naar verwachting in januari 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  

1 / 3

Please reload

© 2020 Door Idverde Advies in opdracht van de gemeente Westerveld

Gemeente Westerveld

Raadhuislaan 1, Diever

Postbus 50, 7970 AB Havelte
Tel. 14 0521

www.gemeentewesterveld.nl

Idverde Advies

Oude Apeldoornseweg 41

7333 NR Apeldoorn

Tel. 055 312 4070

www.idverde.nl

  • Grey Twitter Icon